Savannah Philharmonic, St. John’s Cathedral, Savannah, Georgia » Diane Harvey Photography